Sheila Gallagher – Smoke Painting

Sheila Gallagher – Smoke Painting

Sheila Gallagher – Smoke Painting

Sheila Gallagher explains the process of smoke painting.